ಹರಡು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿದ ಎಣ್ಣೆ; ಹರಡಿಕೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. _______________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಹರಡು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ[edit]