ವಿಕ್ಷನರಿ:ದಿನದ ಪದ/ಸಂಚಿಕೆ - ೧೦

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಱೆಪ್ಪೆಬಡಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

  • ಎವೆಯಿಕ್ಕು, ಕಣ್ಣುಮಿಟುಕಿಸು