ಸನ್ದೇಹಾಸ್ಪದ-ಶೀಲದ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಸನ್ದೇಹಾಸ್ಪದ-ಶೀಲದ

ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ-ಶೀಲದ