ಈ ಪೂರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು
   
ಷಂಡಷಂಡತನಷಟ್ ಋತುಗಳು
ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳುಷಟ್ ದುರ್ಗಷಟ್ ಧರ್ಮ
ಷಟ್ ಭ್ರಮೆಗಳುಷಟ್ಋತುಗಳುಷಟ್ಕರ್ಮ
ಷಟ್ಕೋಣಷಟ್ಕೋನಷಟ್ಕೋನಾಕೃತಿ
ಷಟ್ಚಕ್ರಷಟ್ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳುಷಟ್ಚರಣ
ಷಟ್ಪಂಚಶತ್ಷಟ್ಪದಷಟ್ಪದಿ
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಷಟ್ಸಮಾದಿಷಟ್‌ಕೋಶ
ಷಟ್‌ಚಕ್ರಷಟ್‌ಚಕ್ರಗಳ ಬೇದಷಟ್‌ಚಕ್ರಗಳ ಭೇಧ
ಷಟ್‌ಚಕ್ರಬೇದನಷಟ್‌ಚಕ್ರಭೇದನಷಟ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ
ಷಟ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಗಳುಷಡಂಗ ಧೂಪಷಡಂಗಯೋಗ
ಷಡಕ್ಷರಿಷಡಗ್ನಿಷಡಙ್ಗಯೋಗ
ಷಡರಿಷಡಿಂದ್ರಿಯಷಡುರತ
ಷಡುರಥಷಡೂರ್ಮಿಗಳುಷಡ್ ವಿಸರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆ
ಷಡ್ಕಷಡ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದುಷಡ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊನ್ದಿರುವುದು
ಷಡ್ಜಷಡ್ಡಕಷಡ್ದರ್ಶನ
ಷಡ್ದ್ರವ್ಯಷಡ್ದ್ವಾರಬೇದಷಡ್ದ್ವಾರಭೇಧ
ಷಡ್ಬುಜಷಡ್ಭಾವವಿಕಾರಷಡ್ಭುಜ
ಷಡ್ಯಂತ್ರಷಡ್ಯನ್ತ್ರಷಡ್ರತ
ಷಡ್ರಥಷಡ್ರಸಷಡ್ರಸಗಳು
ಷಡ್ರಿಪುಷಡ್ರಿಪುಗಳುಷಡ್ರೇಕಾಕೃತಿ
ಷಡ್ರೇಖಾಕೃತಿಷಡ್ವರ್ಗಷಡ್ವರ್ಣ
ಷಡ್ವಿಧಾನ್ನಷಡ್ವಿಷಯಷಡ್ವಿಸರ್ಗ
ಷಡ್ವೈರಿಷಣ್ಡಷಣ್ಡತನ
ಷಣ್ಮತಷಣ್ಮುಕಷಣ್ಮುಖ
ಷಣ್ಮುಖನ ತಂದೆಷಣ್ಮುಖನ ತನ್ದೆಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು
ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುಷರತ್ತಿಲ್ಲದಷರತ್ತು
ಷರತ್ತು ಹಾಕುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಸ್ತಯ್ವಜುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಸ್ತೈವಜು
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಣ್ಡ ದಸ್ತಯ್ವಜುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಣ್ಡ ದಸ್ತೈವಜುಷರಬತ್ತು
ಷರಾ ಬರೆಷರಾಯಿಷರೀಕಾದವನು
ಷಷ್ಟಿಷಷ್ಠಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ
ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಪದ್ಧತಿಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿ
ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಷಾಮೀಲಷಾಮೀಲು
ಷಾಮೀಲ್ಷಾಯಿಷಾರ್ಕ್ ಮೀನು
ಷಾಷ್ಟಿಕಮನೆತನಷಿಕಾರಿಯ-ತಂಡಷಿಕಾರಿಯ-ತಣ್ಡ
ಷಿಕಾರಿಯ-ಪ್ರಾಂತಷಿಕಾರಿಯ-ಪ್ರಾನ್ತಷಿಕಾರಿಯ-ವಿಹಾರ
ಷಿಡ್ಗಷಿಪಾನ್ಷಿಫಾನ್
ಷುರುಷೆಡ್ಡುಷೆಲ್ಪು
ಷೆಲ್ಫುಷೇರುಷೇರು ದಳ್ಳಾಳಿ
ಷೇರು ಪತ್ರಷೇರು ಬಂಡವಾಳಷೇರು ಬಣ್ಡವಾಳ
ಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಷೇರು ಮೂಲದನ
ಷೇರು ಮೂಲಧನಷೇರು ಮೊತ್ತಷೇರು ರಕಂ
ಷೇರು ರಖಂಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರಿಷೇರುಗಳು
ಷೇರುದಾರಷೇರುಪತ್ರಷೇರುಪೇಟೆ
ಷೋಕಾದಷೋಕಿಷೋಕಿಯ
ಷೋಕಿಲಾಲಷೋಕುಷೋಡಶ
ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನಷೋಡಷ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆ
ಷೋಡಷ ಕರ್ಮಗಳುಷೋಡಷ ಮಹಾರಾಜರುಷ್ಠೀವಕ
"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:PrefixIndex/ಷ" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ