ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕ್ಷನರಿ:ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ಮುಖ್ಯಪುಟದ ಶೋಧಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ. (id=bodySearchInput)
  2. Wiktionary namespaceಅನ್ನು ವಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು
  3. ಚರ್ಚಾಕೋಣೆಗಳು , ಸಹಾಯ, ಗೊತ್ತುವಳಿ ಪುಟಗಳ ರಚನೆ
  4. Ordered listನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಗಳು ಬರುವಂತೆ CSS ಬದಲಾವಣೆ (ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
Mediawiki:Vector.css ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡ್‌ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.
ol li { 
list-style-type: -moz-kannada; /* Mozilla specific */
}