ವಿಕ್ಷನರಿ:ದಿನದ ಪದ/ಸಂಚಿಕೆ - ೬

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಱಂಚಿಕೆ ನಾಮಪದ

  1. ಱಂಜಿಕೆ, ರಂಚಿಕೆ, ರಂಜಿಕೆ, ಅಂಬಾರಿ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಕುವ ಆಸನ