ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ
  • ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ.
  • ವನಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಾಚಲನೆಗಳ ವಿಙ್ಞಾನ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಜೀವವಿಙ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ವನಸ್ಪತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈವಿಕತಂತ್ರಙ್ಞಾನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ