ಆರಯ್ಯು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ಸಾಕಶ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆರಯ್ದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಯ್ದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ನುಡಿದುದನ್ನು ಆರಯ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆರಯ್ಕೆ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಆರಯ್ದು ಒಡವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕು

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆರಯ್ಯಿರಿ

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[edit]

ಆರಯ್ಯು

  1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]