ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು

Jump to navigation Jump to search
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕು
Timestamp ಗುರಿ ಮುಕ್ತಾಯ Blocking admin Block parameters ಕಾರಣ
೦೮:೫೭, ೫ ಜನವರಿ ೨೦೨೧ Gowdathi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Base (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
sock puppetry: m:Steward_requests/Checkuser/2020-12#Lokesha_Kunchadka@kn.wikitionary
೧೯:೩೮, ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦ WinnieT78252495 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Stanglavine (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
spambot (global sysop action)
೧೯:೪೬, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦ TraceyFleck13 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Turkmen (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spambot
೧೫:೨೬, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ Almutlaqi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Praxidicae (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spambot
೧೫:೨೬, ೨೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೯ SuzetteFigueroa (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Praxidicae (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spambot
೧೬:೫೭, ೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೮ AudreyObryan515 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Praxidicae (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
spambot
೧೫:೩೦, ೧೩ ಮೇ ೨೦೧೬ MatkaSatta (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam/advertising-only account
೦೮:೨೭, ೩ ಮೇ ೨೦೧೬ Tfwarren (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • autoblock disabled
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam/advertising-only account
೧೬:೧೭, ೨೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ TravelDelhi (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam/advertising-only account
೦೭:೦೦, ೨೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ TrollFootballs (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
 
೧೬:೦೬, ೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ KangAldis (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
spam
೧೦:೪೯, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ IASBaba (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
spam
೦೮:೪೦, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ GoeHosting (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spambot
೦೮:೪೬, ೧೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ LinkConnects (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam (global sysop action)
೧೦:೩೫, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ Becomethesolution (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam (global sysop action)
೧೦:೨೭, ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ Fairlinker (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam (global sysop action)
೧೪:೨೮, ೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ Appawards (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Syum90 (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ಇ-ಅಂಚೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ
 • cannot edit own talk page
Spam (global sysop action)
೧೫:೨೯, ೩ ಜುಲೈ ೨೦೧೩ Lacey08A (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು) ಅನಂತ Mh7kJ (ಚರ್ಚೆ | ಕಾಣಿಕೆಗಳು)
 • editing (sitewide)
 • ಖಾತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ
Spambot (global sysop action)
"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:BlockList" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ