ಈ ಪೂರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು
   
ಷಂಡಷಂಡತನಷಟ್ಕೋನ
ಷಟ್ಕೋನಾಕೃತಿಷಟ್ಚಕ್ರಷಟ್ಚರಣ
ಷಟ್ಪದಷಟ್ಪದಿಷಟ್‌ಚಕ್ರ
ಷಟ್‌ಚಕ್ರಗಳ ಬೇದಷಟ್‌ಚಕ್ರಗಳ ಭೇಧಷಟ್‌ಚಕ್ರಬೇದನ
ಷಟ್‌ಚಕ್ರಭೇದನಷಟ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಷಟ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು
ಷಡಂಗಯೋಗಷಡಕ್ಷರಿಷಡಙ್ಗಯೋಗ
ಷಡರಿಷಡುರತಷಡುರಥ
ಷಡೂರ್ಮಿಗಳುಷಡ್ಕಷಡ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು
ಷಡ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊನ್ದಿರುವುದುಷಡ್ಜಷಡ್ಡಕ
ಷಡ್ದರ್ಶನಷಡ್ದ್ವಾರಬೇದಷಡ್ದ್ವಾರಭೇಧ
ಷಡ್ಬುಜಷಡ್ಭುಜಷಡ್ಯಂತ್ರ
ಷಡ್ಯನ್ತ್ರಷಡ್ರತಷಡ್ರಥ
ಷಡ್ರಸಗಳುಷಡ್ರಿಪುಷಡ್ರಿಪುಗಳು
ಷಡ್ರೇಕಾಕೃತಿಷಡ್ರೇಖಾಕೃತಿಷಡ್ವರ್ಗ
ಷಡ್ವೈರಿಷಣ್ಡಷಣ್ಡತನ
ಷಣ್ಮತಷಣ್ಮುಕಷಣ್ಮುಖ
ಷಣ್ಮುಖನ ತಂದೆಷಣ್ಮುಖನ ತನ್ದೆಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು
ಷರತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಸುಷರತ್ತಿಲ್ಲದಷರತ್ತು
ಷರತ್ತು ಹಾಕುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಸ್ತಯ್ವಜುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದಸ್ತೈವಜು
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಣ್ಡ ದಸ್ತಯ್ವಜುಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಣ್ಡ ದಸ್ತೈವಜುಷರಬತ್ತು
ಷರಾ ಬರೆಷರಾಯಿಷರೀಕಾದವನು
ಷಷ್ಟಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ
ಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಪದ್ಧತಿಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿಷಾಣ್ಮಾಸಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ
ಷಾಮೀಲುಷಾಯಿಷಾರ್ಕ್ ಮೀನು
ಷಾಷ್ಟಿಕಮನೆತನಷಿಕಾರಿಯ-ತಂಡಷಿಕಾರಿಯ-ತಣ್ಡ
ಷಿಕಾರಿಯ-ಪ್ರಾಂತಷಿಕಾರಿಯ-ಪ್ರಾನ್ತಷಿಕಾರಿಯ-ವಿಹಾರ
ಷಿಪಾನ್ಷಿಫಾನ್ಷೆಡ್ಡು
ಷೆಲ್ಪುಷೆಲ್ಫುಷೇರು
ಷೇರು ದಳ್ಳಾಳಿಷೇರು ಪತ್ರಷೇರು ಬಂಡವಾಳ
ಷೇರು ಬಣ್ಡವಾಳಷೇರು ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಷೇರು ಮೂಲದನಷೇರು ಮೂಲಧನಷೇರು ಮೊತ್ತ
ಷೇರು ರಕಂಷೇರು ರಖಂಷೇರು ವ್ಯಾಪಾರಿ
ಷೇರುಗಳುಷೇರುದಾರಷೇರುಪತ್ರ
ಷೇರುಪೇಟೆಷೋಕಾದಷೋಕಿ
ಷೋಕಿಯಷೋಕಿಲಾಲಷೋಕು
ಷೋಡಶಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಷೋಡಶ ಮಹಾದಾನ
ಷ್ಠೀವಕ
"http://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:PrefixIndex/ಷ" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ