ಈ ಪೂರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು
   
ಮುಂದಿನ ಪುಟ (ಭದ್ರಶಾಲೆ)
ಭಂಗಭಂಗಂಬಡುಭಂಗಂಬಡೆ
ಭಂಗಂಬೆಱುಭಂಗಂವಡೆಭಂಗಗಾಱ
ಭಂಗಗೊಳಿಸುಭಂಗಗೊಳುಭಂಗಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಭಂಗತರುಭಂಗತಾಳಭಂಗಪಡಿಸಿದ
ಭಂಗಪಡಿಸುಭಂಗಪಡಿಸುವುದುಭಂಗಪಡು
ಭಂಗಬಡಿಸುಭಂಗಬಡುಭಂಗಬಡೆ
ಭಂಗಮಾಡುಭಂಗವಡಿಸುಭಂಗವಡು
ಭಂಗವಡೆಭಂಗವಾಗುಭಂಗವಾದ
ಭಂಗಿಭಂಗಿ ಗಿಡಭಂಗಿ ತಾಳು
ಭಂಗಿ ಹೂವುಭಂಗಿಮುಕ್ಕಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು
ಭಂಗುರಭಂಗುರವಾದುದುಭಂಜಕ
ಭಂಜನಭಂಜನೀಯತ್ವಭಂಜನೆ
ಭಂಜಿಕೆಭಂಜಿಕೆಗಳುಭಂಜಿಸು
ಭಂಟಭಂಟಾಕಿಭಂಡ
ಭಂಡ ಧಯ್ರ್ಯದಭಂಡ ಧೈರ್ಯದಭಂಡಣ
ಭಂಡತನಭಂಡನಭಂಡನಗಳು
ಭಂಡಬಾಳುಭಂಡಮಾತಿನಭಂಡವಲ
ಭಂಡವಲಗಳುಭಂಡವಲುಭಂಡವಾಳ
ಭಂಡವಾಳಗಳುಭಂಡವಾಳಶಾಹಿಭಂಡವಾಳಿಗ
ಭಂಡವಿಕ್ರಯಭಂಡವಿದ್ಯೆಭಂಡಾಟ
ಭಂಡಾರಭಂಡಾರಕಭಂಡಾರಗರಣತನ
ಭಂಡಾರಗವಿಟ್ಟಗೆಭಂಡಾರಸದನಭಂಡಾರಾಲಯ
ಭಂಡಾರಿಭಂಡಾರಿಗಭಂಡಿ
ಭಂಡಿಕಾರಭಂಡಿಕಾಱಭಂಡು
ಭಂಭಾಭಕಾರಭಕ್ಕರಿ
ಭಕ್ತಭಕ್ತಜನಭಕ್ತಪಕ್ಷಕ
ಭಕ್ತರ ದಂಡುಭಕ್ತರ ಸಮೂಹಭಕ್ತರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನು
ಭಕ್ತವಜ್ರಪಂಜರಭಕ್ತವಜ್ರಪಞ್ಜರಭಕ್ತವತ್ಸಲ
ಭಕ್ತವತ್ಸಳಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕಭಕ್ತಾವಳಿ
ಭಕ್ತಾವಳಿಗಳುಭಕ್ತಿಭಕ್ತಿ ಗವ್ರವ
ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಭಕ್ತಿ ಸಙ್ಗೀತ
ಭಕ್ತಿಗಳುಭಕ್ತಿಗೀತೆಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ
ಭಕ್ತಿಛಲಭಕ್ತಿಛಲಗಳುಭಕ್ತಿನವಕ
ಭಕ್ತಿನವಕಗಳುಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಭಕ್ತಿಪನ್ಥದ ಅನುಯಾಯಿಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಿದ ಸ್ತವನಭಕ್ತಿಯಿನ್ದಾಚರಿಸಿದ ಸ್ತವನ
ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಭಕ್ತಿಸೂತ್ರಭಕ್ಷಣ
ಭಕ್ಷಣಗಳುಭಕ್ಷಿಸುಭಕ್ಷಿಸುವವನು
ಭಕ್ಷೀಸುಭಕ್ಷೀಸು ಕೊಡುಭಕ್ಷ್ಯ
ಭಕ್ಷ್ಯಪಟ್ಟಿಭಗಂದರಭಗಂದರಗಳು
ಭಗಘ್ನಭಗಣಭಗದತ್ತ
ಭಗದಾಳಭಗನ್ದರಭಗಭಗ
ಭಗರಿಭಗವಭಗವಂತ
ಭಗವಂತನಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದಭಗವಂತಿ
ಭಗವತಿಭಗವದರ್ಚನೆಭಗವದರ್ಚನೆಗಳು
ಭಗವದಿಚ್ಛೆಭಗವದ್ಗೀತೆಭಗವನ್
ಭಗವನ್ತಭಗವನ್ತನಭಗವನ್ತನ ಪ್ರಸಾದ
ಭಗವನ್ತಿಭಗವಾನ್ಭಗಿನಿ
ಭಗಿನಿಜಭಗೀರಥಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನ
ಭಗ್ಗನೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಭಗ್ನಭಗ್ನ ಹೃದಯದ
ಭಗ್ನಗೊಳಿಸುಭಗ್ನಗೊಳ್ಳುಭಗ್ನತೆ
ಭಗ್ನತೆಗಳುಭಗ್ನದಂತಭಗ್ನದನ್ತ
ಭಗ್ನಪಾಠಭಗ್ನಮಂದಿರಭಗ್ನಮನ
ಭಗ್ನಮನೋರಥಭಗ್ನರಾಶಿಭಗ್ನವಾಗು
ಭಗ್ನಾವಶೇಷಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳುಭಗ್ನಾವಶೇಷವಾಗಿರು
ಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಿಭಙ್ಗ
ಭಙ್ಗಗೊಳಿಸುಭಙ್ಗತರುಭಙ್ಗಪಡಿಸಿದ
ಭಙ್ಗಪಡಿಸುಭಙ್ಗಪಡಿಸುವುದುಭಙ್ಗಮಾಡು
ಭಙ್ಗವಾಗುಭಙ್ಗವಾದಭಙ್ಗಿ
ಭಙ್ಗಿ ಗಿಡಭಙ್ಗಿ ತಾಳುಭಙ್ಗಿ ಹೂವು
ಭಙ್ಗಿಮುಕ್ಕಭಙ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುಭಙ್ಗುರ
ಭಜಂತ್ರಿಭಜಕಭಜನ
ಭಜನೆಭಜನೆಯ ಹಾಡುಭಜನ್ತ್ರಿ
ಭಜಿಭಜಿಕೆಭಜಿಸು
ಭಜ್ಜಿಸುಭಞ್ಜಕಭಞ್ಜನ
ಭಞ್ಜನೆಭಞ್ಜಿಕೆಭಞ್ಜಿಸು
ಭಟಭಟಕಭಟಕಟಾಹ
ಭಟಗುತಿಗೆಭಟಗುತ್ತಿಕೆಭಟಗುತ್ತಿಗೆ
ಭಟಮಾನ್ಯಭಟರಾಜುಭಟರಿ
ಭಟಸಂಘಭಟಹಭಟಾಂಗ
ಭಟಾಗ್ರಣಿಭಟಾರಭಟಾರಕ
ಭಟಾರಿಭಟಾಳಿಭಟಿತ್ರ
ಭಟಿತ್ರಂಭಟ್ಟಭಟ್ಟಂಗಿ
ಭಟ್ಟಂಗಿ ಮಾತುಭಟ್ಟಂಗಿತನಭಟ್ಟಗುತ್ತ
ಭಟ್ಟಗುತ್ತಿಕೆಭಟ್ಟಗುತ್ತಿಗೆಭಟ್ಟಗೆಯಿ
ಭಟ್ಟಗ್ರಾಮಭಟ್ಟಙ್ಗಿಭಟ್ಟಙ್ಗಿ ಮಾತು
ಭಟ್ಟಙ್ಗಿತನಭಟ್ಟತನಭಟ್ಟದರ್ಶನ
ಭಟ್ಟಬಾಣಭಟ್ಟಮಂಡಪಭಟ್ಟಮಣ್ಡಪ
ಭಟ್ಟಮತಭಟ್ಟಮಾನ್ಯಭಟ್ಟವುತ್ತ
ಭಟ್ಟವೃತ್ತಿಭಟ್ಟವ್ರಿತ್ತಿಭಟ್ಟಾರ
ಭಟ್ಟಾರಕಭಟ್ಟಿಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ
ಭಟ್ಟಿನಿಭಟ್ಟಿನೀಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದುದು
ಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸುಭಟ್ಟಿಸುಂಕಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ
ಭಡವಭಣತಭಣತಗಳು
ಭಣಭಣಭಣಿತಿಭಣಿತೆ
ಭಣಿತೆಗಳುಭಣ್ಡಭಣ್ಡ ಧಯ್ರ್ಯದ
ಭಣ್ಡ ಧೈರ್ಯದಭಣ್ಡತನಭಣ್ಡನ
ಭಣ್ಡಮಾತಿನಭಣ್ಡವಲಭಣ್ಡವಾಳ
ಭಣ್ಡಾಟಭಣ್ಡಾರಭಣ್ಡಾರಿ
ಭಣ್ಡುಭತ್ತಭತ್ತಗಾವೆ
ಭತ್ತಗ್ರಾಮಭತ್ತವಟ್ಟಿಭತ್ತಾದಾಯ
ಭತ್ಮಭತ್ಯಭತ್ಯಗಳು
ಭದಂತಭದ್ರಭದ್ರ ಕಪಾಟು
ಭದ್ರ ಪಡಿಸುಭದ್ರ ಪೇಟೆಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯ
ಭದ್ರಕಾಲಿಭದ್ರಕಾಳಿಭದ್ರಕುಂಭ
ಭದ್ರಗಜಭದ್ರಗಜನಿಧಿಭದ್ರಗತಿ
ಭದ್ರಗತಿಗಳುಭದ್ರಗೊಳಿಸುಭದ್ರತಂತ್ರ
ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಭದ್ರತಾ ಕಾವಲುಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ
ಭದ್ರತಾ ನಿದರ್ಶನಗಳುಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳುಭದ್ರತಾ ವರದಿ
ಭದ್ರತಾ ಹಣಭದ್ರತಾಮಂಡಲಿಭದ್ರತಾಮಂಡಳಿ
ಭದ್ರತಾಸಮಿತಿಭದ್ರತೆಭದ್ರತೆ ಸಭೆ
ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಡುಭದ್ರದಂತಿಭದ್ರದಾರು
ಭದ್ರಪಡಿಸುಭದ್ರಪದೆಭದ್ರಪರ್ಣಿ
ಭದ್ರಪರ್ಣೀಭದ್ರಪೀಠಭದ್ರಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಭದ್ರಬಲಾಭದ್ರಬಲೆಭದ್ರಬಾಹು
ಭದ್ರಮಂಟಪಭದ್ರಮಾಡುಭದ್ರಮುಸ್ತಕ
ಭದ್ರಮುಸ್ತೆಭದ್ರಯವಭದ್ರಯ್ಯ
ಭದ್ರವಾಗಿಭದ್ರವಾಗಿ ಅಂಟಿದಭದ್ರವಾಗಿ ಅಣ್ಟಿದ
ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿದ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದುಭದ್ರವಾಗಿಡು
ಭದ್ರವಾಗಿರುಭದ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆಭದ್ರವಾಗಿರುವುದು
ಭದ್ರವಾದಭದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟುಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆ
ಭದ್ರವಾದ ಹಿಡಿತಭದ್ರವಾದುದುಭದ್ರವಾಹು
ಭದ್ರವಿಲ್ಲದಭದ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವುದುಭದ್ರಶಾಲ

"http://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:PrefixIndex/ಭ" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ