ಈ ಪೂರ್ವನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಎಲ್ಲ ಪುಟಗಳು
   
ಮುಂದಿನ ಪುಟ (ಭದ್ರವಾಹು)
ಭಂಗಭಂಗಂಬಡುಭಂಗಂಬಡೆ
ಭಂಗಂಬೆಱುಭಂಗಂವಡೆಭಂಗಗಾಱ
ಭಂಗಗೊಳಿಸುಭಂಗಗೊಳುಭಂಗಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಭಂಗತರುಭಂಗತಾಳಭಂಗಪಡಿಸಿದ
ಭಂಗಪಡಿಸುಭಂಗಪಡಿಸುವುದುಭಂಗಪಡು
ಭಂಗಬಡಿಸುಭಂಗಬಡುಭಂಗಬಡೆ
ಭಂಗಮಾಡುಭಂಗವಡಿಸುಭಂಗವಡು
ಭಂಗವಡೆಭಂಗವಾಗುಭಂಗವಾದ
ಭಂಗಿಭಂಗಿ ಗಿಡಭಂಗಿ ತಾಳು
ಭಂಗಿ ಹೂವುಭಂಗಿಮುಕ್ಕಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು
ಭಂಗಿಸುಭಂಗುರಭಂಗುರವಾದುದು
ಭಂಜಕಭಂಜನಭಂಜನೀಯತ್ವ
ಭಂಜನೆಭಂಜಿಕೆಭಂಜಿಕೆಗಳು
ಭಂಜಿಸುಭಂಟಭಂಟಾಕಿ
ಭಂಡಭಂಡ ಧಯ್ರ್ಯದಭಂಡ ಧೈರ್ಯದ
ಭಂಡಣಭಂಡತನಭಂಡನ
ಭಂಡನಗಳುಭಂಡಬಾಳುಭಂಡಮಾತಿನ
ಭಂಡವಲಭಂಡವಲಗಳುಭಂಡವಲು
ಭಂಡವಾಳಭಂಡವಾಳಗಳುಭಂಡವಾಳಶಾಹಿ
ಭಂಡವಾಳಿಗಭಂಡವಿಕ್ರಯಭಂಡವಿದ್ಯೆ
ಭಂಡಾಟಭಂಡಾರಭಂಡಾರಕ
ಭಂಡಾರಗರಣತನಭಂಡಾರಗವಿಟ್ಟಗೆಭಂಡಾರಸದನ
ಭಂಡಾರಾಲಯಭಂಡಾರಿಭಂಡಾರಿಗ
ಭಂಡಿಭಂಡಿಕಾರಭಂಡಿಕಾಱ
ಭಂಡುಭಂಭಾಭಕಾರ
ಭಕ್ಕರಿಭಕ್ತಭಕ್ತಜನ
ಭಕ್ತಪಕ್ಷಕಭಕ್ತರ ದಂಡುಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ
ಭಕ್ತರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವನುಭಕ್ತವಜ್ರಪಂಜರಭಕ್ತವಜ್ರಪಞ್ಜರ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಭಕ್ತವತ್ಸಳಭಕ್ತಸಂರಕ್ಷಕ
ಭಕ್ತಾವಳಿಭಕ್ತಾವಳಿಗಳುಭಕ್ತಿ
ಭಕ್ತಿ ಗವ್ರವಭಕ್ತಿ ಗೌರವಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
ಭಕ್ತಿ ಸಙ್ಗೀತಭಕ್ತಿಗಳುಭಕ್ತಿಗೀತೆ
ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಭಕ್ತಿಛಲಭಕ್ತಿಛಲಗಳು
ಭಕ್ತಿನವಕಭಕ್ತಿನವಕಗಳುಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿ
ಭಕ್ತಿಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳುಭಕ್ತಿಪನ್ಥದ ಅನುಯಾಯಿಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಭಕ್ತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಿದ ಸ್ತವನ
ಭಕ್ತಿಯಿನ್ದಾಚರಿಸಿದ ಸ್ತವನಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಭಕ್ತಿಯೋಗ
ಭಕ್ತಿಸೂತ್ರಭಕ್ಷಣಭಕ್ಷಣಗಳು
ಭಕ್ಷಿಸುಭಕ್ಷಿಸುವವನುಭಕ್ಷೀಸು
ಭಕ್ಷೀಸು ಕೊಡುಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷ್ಯಪಟ್ಟಿ
ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವವನುಭಗಭಗಂದರ
ಭಗಂದರಗಳುಭಗಘ್ನಭಗಣ
ಭಗದತ್ತಭಗದಾಳಭಗನ್ದರ
ಭಗಭಗಭಗರಿಭಗವ
ಭಗವಂತಭಗವಂತನಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ
ಭಗವಂತಿಭಗವತಿಭಗವದರ್ಚನೆ
ಭಗವದರ್ಚನೆಗಳುಭಗವದಿಚ್ಛೆಭಗವದ್ಗೀತೆ
ಭಗವನ್ಭಗವನ್ತಭಗವನ್ತನ
ಭಗವನ್ತನ ಪ್ರಸಾದಭಗವನ್ತಿಭಗವಾನ್
ಭಗಿನಿಭಗಿನಿಜಭಗೀರಥ
ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನಭಗ್ಗನೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿಭಗ್ನ
ಭಗ್ನ ಹೃದಯದಭಗ್ನಗೊಳಿಸುಭಗ್ನಗೊಳ್ಳು
ಭಗ್ನತೆಭಗ್ನತೆಗಳುಭಗ್ನದಂತ
ಭಗ್ನದನ್ತಭಗ್ನಪಾಠಭಗ್ನಮಂದಿರ
ಭಗ್ನಮನಭಗ್ನಮನೋರಥಭಗ್ನರಾಶಿ
ಭಗ್ನವಾಗುಭಗ್ನಾವಶೇಷಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳು
ಭಗ್ನಾವಶೇಷವಾಗಿರುಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಭಗ್ನೋತ್ಸಾಹಿ
ಭಙ್ಗಭಙ್ಗಗೊಳಿಸುಭಙ್ಗತರು
ಭಙ್ಗಪಡಿಸಿದಭಙ್ಗಪಡಿಸುಭಙ್ಗಪಡಿಸುವುದು
ಭಙ್ಗಮಾಡುಭಙ್ಗವಾಗುಭಙ್ಗವಾದ
ಭಙ್ಗಿಭಙ್ಗಿ ಗಿಡಭಙ್ಗಿ ತಾಳು
ಭಙ್ಗಿ ಹೂವುಭಙ್ಗಿಮುಕ್ಕಭಙ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು
ಭಙ್ಗುರಭಜಂತ್ರಿಭಜಕ
ಭಜನಭಜನೆಭಜನೆಯ ಹಾಡು
ಭಜನ್ತ್ರಿಭಜಿಭಜಿಕೆ
ಭಜಿಸುಭಜ್ಜಿಸುಭಞ್ಜಕ
ಭಞ್ಜನಭಞ್ಜನೆಭಞ್ಜಿಕೆ
ಭಞ್ಜಿಸುಭಟಭಟಕ
ಭಟಕಟಾಹಭಟಗುತಿಗೆಭಟಗುತ್ತಿಕೆ
ಭಟಗುತ್ತಿಗೆಭಟಮಾನ್ಯಭಟರಾಜು
ಭಟರಿಭಟಸಂಘಭಟಹ
ಭಟಾಂಗಭಟಾಗ್ರಣಿಭಟಾರ
ಭಟಾರಕಭಟಾರಿಭಟಾಳಿ
ಭಟಿತ್ರಭಟಿತ್ರಂಭಟ್ಟ
ಭಟ್ಟಂಗಿಭಟ್ಟಂಗಿ ಮಾತುಭಟ್ಟಂಗಿತನ
ಭಟ್ಟಗುತ್ತಭಟ್ಟಗುತ್ತಿಕೆಭಟ್ಟಗುತ್ತಿಗೆ
ಭಟ್ಟಗೆಯಿಭಟ್ಟಗ್ರಾಮಭಟ್ಟಙ್ಗಿ
ಭಟ್ಟಙ್ಗಿ ಮಾತುಭಟ್ಟಙ್ಗಿತನಭಟ್ಟತನ
ಭಟ್ಟದರ್ಶನಭಟ್ಟಬಾಣಭಟ್ಟಮಂಡಪ
ಭಟ್ಟಮಣ್ಡಪಭಟ್ಟಮತಭಟ್ಟಮಾನ್ಯ
ಭಟ್ಟವುತ್ತಭಟ್ಟವೃತ್ತಿಭಟ್ಟವ್ರಿತ್ತಿ
ಭಟ್ಟಾರಭಟ್ಟಾರಕಭಟ್ಟಿ
ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಭಟ್ಟಿನಿಭಟ್ಟಿನೀ
ಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದುದುಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸುಭಟ್ಟಿಸುಂಕ
ಭಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯಭಡವಭಣತ
ಭಣತಗಳುಭಣಭಣಭಣಿತಿ
ಭಣಿತೆಭಣಿತೆಗಳುಭಣ್ಡ
ಭಣ್ಡ ಧಯ್ರ್ಯದಭಣ್ಡ ಧೈರ್ಯದಭಣ್ಡತನ
ಭಣ್ಡನಭಣ್ಡಮಾತಿನಭಣ್ಡವಲ
ಭಣ್ಡವಾಳಭಣ್ಡಾಟಭಣ್ಡಾರ
ಭಣ್ಡಾರಿಭಣ್ಡುಭತ್ತ
ಭತ್ತಗಾವೆಭತ್ತಗ್ರಾಮಭತ್ತವಟ್ಟಿ
ಭತ್ತಾದಾಯಭತ್ಮಭತ್ಯ
ಭತ್ಯಗಳುಭದಂತಭದ್ರ
ಭದ್ರ ಕಪಾಟುಭದ್ರ ಪಡಿಸುಭದ್ರ ಪೇಟೆ
ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಭದ್ರಕಾಲಿಭದ್ರಕಾಳಿ
ಭದ್ರಕುಂಭಭದ್ರಗಜಭದ್ರಗಜನಿಧಿ
ಭದ್ರಗತಿಭದ್ರಗತಿಗಳುಭದ್ರಗೊಳಿಸು
ಭದ್ರತಂತ್ರಭದ್ರತಾ ಅಂಶಭದ್ರತಾ ಕಾವಲು
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಭದ್ರತಾ ನಿದರ್ಶನಗಳುಭದ್ರತಾ ಪತ್ರಗಳು
ಭದ್ರತಾ ವರದಿಭದ್ರತಾ ಹಣಭದ್ರತಾಮಂಡಲಿ
ಭದ್ರತಾಮಂಡಳಿಭದ್ರತಾಸಮಿತಿಭದ್ರತೆ
ಭದ್ರತೆ ಸಭೆಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇಡುಭದ್ರದಂತಿ
ಭದ್ರದಾರುಭದ್ರಪಡಿಸುಭದ್ರಪದೆ
ಭದ್ರಪರ್ಣಿಭದ್ರಪರ್ಣೀಭದ್ರಪೀಠ
ಭದ್ರಪೆಟ್ಟಿಗೆಭದ್ರಬಲಾಭದ್ರಬಲೆ
ಭದ್ರಬಾಹುಭದ್ರಮಂಟಪಭದ್ರಮಾಡು
ಭದ್ರಮುಸ್ತಕಭದ್ರಮುಸ್ತೆಭದ್ರಯವ
ಭದ್ರಯ್ಯಭದ್ರವಾಗಿಭದ್ರವಾಗಿ ಅಂಟಿದ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಣ್ಟಿದಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಬಿಗಿದಭದ್ರವಾಗಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರುವಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು
ಭದ್ರವಾಗಿಡುಭದ್ರವಾಗಿರುಭದ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆ
ಭದ್ರವಾಗಿರುವುದುಭದ್ರವಾದಭದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟು
ಭದ್ರವಾದ ನೆಲೆಭದ್ರವಾದ ಹಿಡಿತಭದ್ರವಾದುದು

"http://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:PrefixIndex/ಭ" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ